{"area":{"id":"96465","name":"Olsztyn","latitude":"53.77840180","longitude":"20.48023033","district":"318","description":"Olsztyn (niem. Allenstein), miasto na prawach powiatu w po\u0142udniowej cz\u0119\u015bci Warmii, historycznej krainy b\u0119d\u0105cej w latach 1466\u20131772 cz\u0119\u015bci\u0105 Rzeczypospolitej. To najwi\u0119ksze miasto i stolica wojew\u00f3dztwa warmi\u0144sko-mazurskiego, siedziba w\u0142adz ziemskiego powiatu olszty\u0144skiego, kurii archidiecezji warmi\u0144skiej i lutera\u0144skiej diecezji mazurskiej. G\u0142\u00f3wny o\u015brodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy, siedziba kilku wy\u017cszych uczelni, w tym Uniwersytetu Warmi\u0144sko-Mazurskiego. Olsztyn zajmuje powierzchni\u0119 ponad 88 km kw., liczy ok 175 tys. mieszka\u0144c\u00f3w (2014). Zosta\u0142 za\u0142o\u017cony ok. 1334 roku, prawa miejskie uzyska\u0142\t31 pa\u017adziernika 1353 r.\r\n\r\nOlsztyn podzielony jest na 23 osiedla. Stanowi\u0105 one najni\u017cszy, pomocniczy szczebel samorz\u0105du miejskiego. Do zakresu ich dzia\u0142ania nale\u017c\u0105 sprawy publiczne o zasi\u0119gu lokalnym.\r\n\r\nPrzez miasto przep\u0142ywaj\u0105 3 rzeki: \u0141yna, Wad\u0105g i Kort\u00f3wka. W granicach administracyjnych miasta le\u017cy 15 jezior, w tym 13 o powierzchni powy\u017cej 1 ha. Las Miejski w Olsztynie to najwi\u0119kszy obszar le\u015bny w Europie, po\u0142o\u017cony w ca\u0142o\u015bci w granicach administracyjnych miasta. W Olsztynie znajduje sie najwy\u017csza budowla w Polsce - maszt Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego (osiedle Pieczewo), wysoko\u015b\u0107 359 metr\u00f3w.\r\n"}}