Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Regulamin "Letnia stolica Warmii i Mazur"

2018-06-13 08:00:00 (ost. akt: 2018-06-11 15:52:12)

§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Letnia stolica Warmii i Mazur" .
§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 13.06.2018 r. do 03.09.2018 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury mogą zgłaszać czytelnicy, mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 03.09.2018 roku o godzinie 10.00.
3. Zgłoszenia można pozostawiać w postaci komentarza pod tekstami dotyczącymi Plebiscytu lub wysyłając je na adres: wydawca@gazetaolsztynska.pl
4. Wymieniona w §12 Komisja ma prawo nie dopuścić zgłoszonej miejscowości do udziału w Plebiscycie.
5. Tytuły "Letniej stolicy Warmii i Mazur" zostaną przyznane w kategoriach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, gmina miejska, tym miejscowościom, które uzyskają największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
6. W Plebiscycie mogą brać udział wyłącznie miejscowości z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią.
Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł z VAT. Głosowanie rozpocznie się 13 czerwca 2018 roku i potrwa do 03.09.2018 roku do godz. 23.59.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie sms poparte bilingiem.

§10
Protokół powinien zawierać:

1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności;
2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów;
3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny;
4/ ilość głosów oddanych na poszczególne miejscowości ze wskazaniem miejscowości, które otrzymają tytuł "Letnia stolica Warmii i Mazur”.
5/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu oraz prezentacja laureatów nastąpi na łamach Gazety Olsztyńskiej i Dziennika Elbląskiego oraz na stronach w tygodnikach lokalnych Grupy WM oraz na stronach internetowych Grupy WM:
1. gazetaolsztynska.wm.pl, mojemazury. pl, naszawarmia.pl, orientacja.wm.pl
2. bartoszyce.wm.pl, braniewo.wm.pl, elk.wm.pl, dzialdowo.wm.pl, gizycko.wm.pl, goldap.wm.pl, ilawa.wm.pl, ketrzyn.wm.pl, lidzbarkwarminmski.wm.pl, lubawa.wm.pl, morag.wm.pl,mragowo.wm.pl, nidzica.wm.pl, nowemiastolubawskie.wm.pl, olecko.wm.pl, ostroda.wm.pl, pisz.wm.pl, szczytno.wm.pl, wegorzewo.wm.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:

Katarzyna Szydlik
Mirosław Wieczorek
Igor Hrywna

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu.

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
1. Czytelnicy biorący udział w głosowaniu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Plebiscytu zgodnie z polityką prywatności organizatora [url=https://gazetaolsztynska.pl/515043,Polityka-prywatnosci-portali-internetowych-wydawanych-przez-Grupa-WM-Sp-z-o-o.html/url].

2. Po zakończeniu Plebiscytu i rozpatrzeniu ewentualnych reklamacji przekazane przez Czytelników dane w postaci nr telefonu komórkowego zostaną zniszczone.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji

§16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem gazetaolsztynska.wm.pl

Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojemazury.pl.