Partnerem serwisu jest firma M.K.Szuster

Regulamin konkursu "Wyślij zdjęcie wygraj weekend"

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu fotograficznego Zdjęcie z wakacji na Warmii i Mazurach (zwanego dalej Konkursem).

§2.
Organizatorem Konkursu jest „Edytor” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs trwa od 05 sierpnia 2011r. do 02 września 2011 r. i będzie odbywał się w dwóch etapach:
1. Nadsyłanie zdjęć – od 05 sierpnia do 26 sierpnia do godz. 23:59
2. Głosowanie na najlepsze zdjęcie poprzez wysyłanie wiadomości sms – od 27 sierpnia godz. 0:00 do 02 września godz. 23:59

§4
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Konkursu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§5.
1. Wszystkie fotografie biorące udział w Konkursie muszą być wykonane na terenie Warmii i Mazur.
2. Każdy uczestnik może przekazać na konkurs maksymalnie 5 zdjęć
3. Zdjęcia można przynosić osobiście do Organizatora lub przysłać pocztą (10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5) w postaci plików JPG nagranych na płytach CD albo przesłać je drogą elektroniczną na adres: redakcja@mojemazury.pl (maksymalny rozmiar pliku 1,5 MB). W przypadku zdjęć przysłanych pocztą za termin nadesłania przyjmuje się datę stempla pocztowego.
4. Wszystkie fotografie będą gromadzone i stale dostępne w galerii na stronie internetowej moje mazury.pl
5. Fotografie powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi umożliwiającymi kontakt (nr telefonu, adres pocztowy lub adres e-mail). Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o akceptacji niniejszego regulaminu oraz zgodę na publikowanie zdjęć w mediach grupy medialnej Gazety Olsztyńskiej.
6. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą gromadzone i przetwarzane tylko na potrzeby Konkursu
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych.
8. Dostarczenie pracy do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz o uzyskaniu zgody na publikację od osób znajdujących się na fotografii.
9. W przypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, osoba przekazująca zdjęcie ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i cywilną oraz zobowiązuje się do zadośćuczynienia żądaniom osób pokrzywdzonych.

§6.
Zwycięzcą konkursu zostanie autor zdjęcia, które uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w Konkursie.

§7.
1. Głosowanie odbywa się za pomocą sms-ów nadsyłanych na numer 7148 w terminie określonym w § pkt 2 niniejszego regulaminu
2. Koszt jednego sms’a wynosi 2 zł + vat.
3. Każda osoba uczestnicząca w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§8.
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§9.
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów;
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§10.
Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz strony moje mazury.pl w terminie do 9 września 2011 roku

§11
Nad prawidłowością przebiegu Konkursu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a) Maciej Osowicki,
b) Adam Bartnikowski,
c) Marcin Bobiński.

§12
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięskiej fotografii.
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem jest Organizator.

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§ 14.
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§ 15.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Bilingi sms’ów nadesłanych w konkursie będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Konkursu i po tym czasie zostaną zniszczone.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Konkursu.

§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem mojemazury.pl..

bold text

Czekamy na Wasze zdjęcia i opisy pięknych zakątków regionu, kliknij tutaj, aby dodać swój artykuł lub skontaktuj się z nami pod adresem redakcja@mojemazury.pl.
Tagi:

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB